Mogome Mirino Per farti trovare

Mehmed‟in Eğri Seferi‟nin anlatıldığı

related results about 50.

(PDF) Rodos’un Fetih Günlüğü Kanuni …

Mehmed’in Eğri Seferi: Menzil Geçişleri ve Lojistik Sorunlar,” Y eni Bir Askeri T arih Özlemi Savaş T eknoloji ve Deneysel Çalışmalar, haz.: Kahraman Kahraman
https://www.researchgate.net/publication/316458857_Rodos'un_Fetih...

Sultan III.Mehmed - turkosfer.com

Bu yenilgi üzerine Sultan Mehmed, bir süredir değişmiş olan geleneği, padişahların ordunun başında sefere katılmasını tekrar başlatmak üzere Eğri Seferi’nin yapılmasına karar vermişti. Tarihimize “Kanije Savunması” olarak geçen ve Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki orduyu destanlaştıran zafer kazanılmıştı ...
http://www.turkosfer.com/sultan-3-mehmed

TDV İslâm Ansiklopedisi

III. Mehmed’in yanında Ekim 1596’da Eğri Kalesi’nin fethiyle neticelenen sefere katıldı. Bu sefere dair kaleme aldığı şehnâmeyi 1598’de sultana takdim etti. 1597’de Reîsülküttâb Yahyâ tarafından hazırlanan kırk kişilik kıdemli kâtipler listesinde Tâlikîzâde yedinci sırada yer almaktadır (BA, KK, nr. 7530, vr. 5a-b). Cemâziyelâhir 1010’da (Aralık 1601 ...
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d390510

Şehnameci Talikizade Mehmet Suphi …

Mehmed’in Eğri’nin fethi ve 1596 Haçova zaferini ihtiva eder . Talikizade’nin bizzat katılmış olduğu Eğri Seferi ve Haçova Meydan muhaberesini anlattığı eseridir. Bu eser (TSMK, Hazine, nr. 1609) da kayıtlıdır.
http://www.edebiyatvesanatakademisi.com/divan-nesri-mesnevi-tarih/...

Emine FETVACI, Sarayın İmgeleri Osmanlı Sarayı’nın …

Mehmed’in saltanatının büyük bölümünde Talikizade’nin şehnameci olduğu ve sultanın da ka- tıldığı Eğri Seferi’nin anlatıldığı Şehname’nin onun …
http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/3-1/MJH-23-Yildiray_Ozbek-Emine...

Sultan III. Mehmed Han - Tarih - …

Bu yenilgi üzerine Sultan Mehmed, bir süredir değişmiş olan geleneği, padişahların ordunun başında sefere katılmasını tekrar başlatmak üzere Eğri Seferi'nin yapılmasına karar vermişti. Tarihimize “Kanije Savunması” olarak geçen ve Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki orduyu destanlaştıran zafer kazanılmıştı. Sultan ...
https://www.turkcebilgi.org/tarih/osmanli-tarihi/sultan-iii...

TÂLİKÎZÂDE MEHMED SUBHİ - TDV …

III. Mehmed’in yanında Ekim 1596’da Eğri Kalesi’nin fethiyle neticelenen sefere katıldı. Bu sefere dair kaleme aldığı şehnâmeyi 1598’de sultana takdim etti. 1597’de Reîsülküttâb Yahyâ tarafından hazırlanan kırk kişilik kıdemli kâtipler listesinde Tâlikîzâde yedinci sırada yer almaktadır (BA, KK, nr. 7530, vr. 5 a-b). Cemâziyelâhir 1010’da (Aralık 1601 ...
https://islamansiklopedisi.org.tr/talikizade-mehmed-subhi

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde …

Mehmed’in Eğri Seferi’ni konu alan Türkçe yazılmış Eğri Fetihnamesi’ni (TSM, H.1609) resimlemiştir. Nakkaş Hasan’ın kişisel üslubundaki kalın siyah kaşlı, yuvarlak yüzlü figürler ve dairesel kompozisyonların seçildiği minyatürlere sahip bir diğer eser, Şahname-i Âli Osman’dır (TSM, A.3592).
http://www.salakfilozof.com/osmanli-imparatorlugu-doneminde-minyatur-doc...

Osmanlı Döneminde Minyatür Sanatı - …

Mehmed in Eğri (Macaristan) seferini anlatan Türkçe Şahnâme olan Eğri Fetihnâmesi nin resimlerini Nakkaş Hasan yapmıştır (Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. H. 1609). Heşt Beheşt Sarayı (İsfahan, İran, 1669)
http://www.forumgercek.com/turk-tarihi/73383-osmanli-doneminde-minyatur...

Osmanlı Mısır'da adaleti nasıl sağladı? - …

12/04/2014 · Kısa süre sonra Sultan Mehmed'in silahdarı oldu. Şehzade Mehmed padişah olduğunda onunla birlikte İstanbul'a geldi (27 Ocak 1595). Ali Ağa, Sultan Üçüncü Mehmed'in Eğri Seferi ve Haçova Savaşı'na da silahtar olarak katıldı ve bu savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi.
http://www.haber7.com › Tarih ve Fikir