Mogome Mirino Per farti trovare

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz

filtrare da tr related results about 12.

ATASÖZLERİYLE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR

niteliğinde bir söz değildir ... Atasözleriyle Okuma-Yazma Öğretimi Üzerine Bir Çözümleme ... iki dilli çocukların dilin kültürler arası etkileşiminin ...
http://www.mku.edu.tr/files/25_dosya_1336137176.pdf

EKLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İKİ SÖZ

173 u.Ü. fen-edebİyat fakÜltesİ sosyal bİlİmler dergİsİ yıl: 5, sayı: 6, 2004/1 eklerİn ÖĞretİmİ Üzerİne bİr İkİ sÖz kerime ÜstÜnova*
http://home.uludag.edu.tr/users/ucmaz/PDF/fen-ed/htmpdf/2004-1/M9.pdf

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ …

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz (26.01.2007) Ama'nın İşlevleri (26.01.2007) İletişim Açısından Ters Tekrar (26.01.2007) Dilek Kipleri ve Zaman ...
http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/dilbilim_ana.php

National Education - Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

... (İki makale hakemi) ... Türk Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Söz Varlığı ... Kore Dili Programında Söz Varlığının Öğretimi :
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/210.pdf

DAn Ekli Özne Üzerine - tdk.gov.tr

+DAn Ekli Özne Üzerine 19 ürkçede eklerin, ... Türkçede Söz Diziminin Öğretimi ve Kavratılmas ... Yani bir isim çekim eki başka bir isim çekim ekinin
http://www.tdk.gov.tr/images/css/TDD/2008s679/2008s67903BAYDAR.pdf

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz

EKLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İKİ SÖZ ∗ Yard. Doç. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA ÖZET Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dildir.
http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/kerime_ustunova_eklerin_ogretimi.pdf

Kerime Üstünova - Google Akademik …

Eklerin öğretimi üzerine bir iki söz. K Üstünova. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, 173-182, 2004. 15: 2004:
http://scholar.google.com.tr/citations?user=ioyzxWoAAAAJ&hl=tr

Kelime Hazinesi Çal şmaları Aç ı ısından Kelime Kavram ı ...

Üzerine Bir De ğerlendirme . An ... kelimeler arasında bir duraklamadan söz edilemez. ... çoğunlukla iki kelime ile- bir anlamı karşılama biçimde çok somut ...
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gefad/article/viewFile/5000078733/5000072952

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ...

Söz Varlığı Açısından Türkçenin Sesi Radyosunun ... Göre Düzenlenmesi Üzerine Bir İnceleme 29. ... Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yapılan ...
http://turkishsymposium.home.uludag.edu.tr/2017/uytob2017_bildiri_listesi.pdf

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimiyle İlgili Kaynakça ...

Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Bir Kaynakça ... Öğretimi Üzerine Kaynakça Denemesi olarak iki ana ... hazırlanan ders kitaplarından söz ...
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/157446